PRINCIPIS FONAMENTALS DE CENTRE

AL CENTRE VOLEM FORMAR

 • Persones autònomes.Persones conscients, crítiques, creadores iresponsables en les vessants emocional, física i racional.

 • Persones arrelades en l’entorn social proper i al mateix temps amb una visió universal,democràtiques, compromeses i solidàries.

 • Volem formar bones persones, persones fortes i alhora sàvies.

VIA PEDAGÒGICA DE CENTRE

 • -Una pedagogia on el centre sigui l’ alumne.
 • -Una pedagogia on el professor tingui el rol de facilitador i es trenqui amb el-Jo sé, tu no saps i jo t’explico del professo rnomés com a transmissor de coneixements.
 • Centrada en l’alumne actiu en el procés d’aprenentatge i construcció del coneixement.

 • Facilitadora de la interacció entre alumnes, professors i recursos.

 • -Potenciació de les TIC i les TAC dins l’aula i fora d’ella com una eina fonamental en la producció, la transmissió, l’expressió i la recerca de coneixement.

 • -Potenciar la llengua estrangeracom a vehicle de comunicació.

 • -Potenciar la creativitat i la imaginació .

TRACTAMENT DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE

 • L’autodisciplina de tots els que formem part de la comunitat educativa fomentant les qualitats personals i socials aprenent a participar en la vida de la Secció d’ Institut d’una forma lliure i autònoma .
 • Els conflictes són inevitables.El conflicte cal afrontar-lo i resoldre’l de forma satisfactòria per les dues parts en conflicte. Cada conflicte és una oportunitat per aprendre i millorar com a persones.
 • Aprofitar el conflicte com a recurs pedagògic que ajudi a l’alumne a créixer com a persona i a adquirir estratègies pel seu autocontrol. Mai ha de tenir cabuda el “càstig” com a venjança o els catàlegs de a tal falta correspon tal correcció.

La Mediació Escolar serà el mitjà per treballar i aprendre del conflicte.


La convivència com un VALOR FONAMENTAL al centre. El RESPECTE com a regidor de totes les actuacions, activitats, accions... de TOTS els membres de la comunitat educativa.

El respecte a un mateix. Autoestima, cura de la salut i higiene, educació emocional.

El respecte de l’altre. Saber conviure, principis democràtics, civisme, tolerància.

Treball ambdedicació, l’eficiència en la tasca, la valoració de

l’esforç personal, la planificació

La cooperació, la participacióil’autonomia.

El respecte al nostre entorn aula, instal·lacions, material, sostenibilitat i respecte al medi ambient.

Professor i alumnes són iguals en dignitat i en totes les actuacions es rebutjaran els crits,qualsevol tipus de violència o la animadversió.

En tots els conflictesconsiderats com a falta molt greu i que per la seva gravetat no puguin ser resolts ni pel professor, ni pel tutor ni per mitjà de la mediaciós’aplicaran les mesures correctores que preveu la normativa vigent .Tenint  sempre en compte les circumstàncies personals,raonades i raonables, enteses per l’alumne i la família i encaminades a aconseguir l’autocontrol de l’alumne.

PERFIL DEMANAT AL PROFESSORAT

 • -Un professoratil·lusionat per l’educació i per dur endavant el projecte. -Competentemocionalment en la provenció, prevenció igestió dels conflictes.
 • -Un professoratamb coneixements amplis –oamb ganes i disposats a l’aprenentatge i aplicació - en les TIC i TAC.
 • -Implicat en la vida del centre,del projecte de centrei la seva millora. -Disposat a la formació en la mediació i la resolució pedagògicade conflictes.
 • -Capacitat pel treball en equip, sense egoisme, afany de protagonisme o passivitat .
 • -Eficient,puntual, planificador, responsable i compromès.
 • - Un professor que estimi i valoriel centre i el seu lloc de treball.
 • -Capaç de fer les coses amb calma i autocontrol .
 • -Disposat ainvertir temps i energia en la consecució dels objectius de centre.
Darrera modificació: dijous, 27 juliol 2017, 11:02