LA TUTORIA DE L'ALUMNAT

TUTORIA

Per coordinar la nostra acció tutorial s'estableix:

El/La tutor/a del grup-classe. Professors de l'equip docent que es designen per l'equip directiu com a tutor per desenvolupar la sessió de tutoria amb el grup classe.Aquest tutor també realitzarà tutories individualitzades seguint els criteris d'aquesta organització.

Les tutories individualitzades. S'assignarà un grup d'alumnes per a cada professor/a. Quan els alumnes inicien l'etapa d'educació secundària obligatòria a 1r d'ESO se'ls assigna un tutor individual per a cadascun. Aquest tutor es mantindrà durant tota l'etapa d'ESO, sempre que sigui possible i la plantilla del professorat ho permeti.

Activitats previstes a realitzar.

Conèixer personalment a l'alumne: interessar-se per la seva situació personal i familiar.

Tenir coneixement de la informació procedent de primària respecte els nostres alumnes tutoritzats.

Vetllar per la seva bona adaptació al centre: relació i respecte pels companys, relació i respecte envers l'adult, respecte per les instal·lacions del centre.. i establir estratègies pedagògiques (pactes, mediació, diàleg …) per afavorir-la.

Establir un bon vincle que serveixi per compartir i ajudar-lo quan calgui.

Fer veure la importància de la resolució de conflictes per la via del diàleg.

Ensenyar-li a organitzar-se el seu temps lliure i d'estudi planificant el seu horari personal.

Organització del material escolar: carpesà, llibres, estoig...

Entrevistar-se amb les famílies i establir sistemes de comunicació. A mitjans de novembre s'ha d'haver realitzat una entrevista amb cada família seguint el guió del centre. Les dels alumnes de 1r d’ESO que s’incorporen al centre seran prioritàries i s’han de fer abans de començar el curs i seguint el guió de centre.

Establir pautes d'actuació conjuntes amb la família.

Coordinar les actuacions relacionades amb el nostres alumnes tutoritzats amb la resta de professorat de l'equip docent, psicopedagog, educador social i/o altres...

Traspassar la informació rellevant a la resta de l'equip docent i/o altres.


Darrera modificació: dijous, 27 juliol 2017, 11:12