CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

LOGO  INSTITUT EMPURIABRAVA

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades, .....................................................................(nom i cognoms) alumne/a del centre educatiu..............................................., .......................................... (nom i cognoms), ...................................................................(càrrec) del centre, .................................................................................... (pare, mare, tutor, tutora) de l'alumne/a, reunits a la localitat de ......................................................, amb data .................................................................., conscients que l'educació dels joves implica l'acció conjunta de la família i de l'Institut , signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1.- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l'alumne/a.

2.- Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne o alumna en l'àmbit escolar.

3.- Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l'alumne o alumna.

4.- Informar la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del centre.

5.- Informar la família i l'alumne o alumna dels criteris que s'aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6.- Donar una sortida específica a les diferents tipologies d'alumnat, d'acord a les necessitats i característiques personals de cadascun dels alumnes.

7.- Mantenir comunicació regular amb la família, mínim dues vegades al llarg del curs, per informar-la de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne o l'alumna.

8.- Comunicar a la família les inassistències no justificades de l'alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9.- Atendre en la major brevetat possible les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la família mirant de conciliar l'horari laboral de la família amb l'horari del centre.

10.- Implicar els joves i fer-los partícips actius, tant en el seu procés d'aprenentatge, com en aspectes relacionats amb la vida de centre.

11.- Revisar conjuntament amb la família el compliment d'aquests compromisos i, si escau, el contingut al llarg del curs.

Per part de la família

1.- Respectar el caràcter propi del centre, l'autoritat del professorat i, dipositar la confiança en els professionals de l'educació i més específicament, en l'equip directiu.

2.- Compartir amb el centre l'educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3.- Instar el fill o filla a respectar les normes específiques del funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4.- Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l'estudi i d'assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5.- Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d'estudi a casa i a preparar el material per a l'activitat escolar.

6.- Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l'aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7.- Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d'aprenentatge.

8.- Atendre amb la major rapidesa possible les demandes d'entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9.- Adoptar criteris o mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10.- Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats per a les famílies organitzades des de l'institut.

11.- Informar el fill o filla del contingut d'aquests compromisos.

12.- Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut al llarg del curs.

13. Facilitar informació al centre, amb la major rapidesa possible,de qualsevol variació de les dades de localització, siguinper canvi de número de telèfon o bé de canvi en el domicili familiar.

Per part de l'alumne/a:

1.- Vetllar per obtenir bons resultats acadèmics.

2.- Col·laborar en el bon ambient de l'institut.

3.- Vetllar sobre el meu comportament i actitud.

4.- Complir i fer complir la normativa vigent.

5.- Mostrar una actitud de respecte en vers companys, professorat, conserge, personal de menjador i tot el personal del centre.

6.- Tenir cura del mobiliari, dels estris i del material del centre i col·laborar en el manteniment de la neteja dels espais de l'institut.

7.- Ajudar i responsabilitzar-me de les tasques que se m'encomanin.

8.- Participar en trobades de mediació com a mitjà per a resoldre conflictes.

9.- Col·laborar en tasques de tutorització i acollida, tant dels alumnes nouvinguts, com dels alumnes més petits del centre.

10.- Respectar les diferències, entenent que tots tenim els mateixos drets i deures, i que no depenen de l'edat, ni del lloc de procedència. Col·laborar per fer del centre un lloc segur, i no discriminar ningú pel seu origen, aspecte, sexe , ni per la seva manera de ser.

11.- Generar un ambient favorable a l'estudi, una conducta correcta i un clima d'ordre i silenci, tant a l'aula, com altres espais del centre (passadissos, menjador, espais d'esbarjo, lavabos, autocar,...)

12.- Dur sempre l'agenda per anotar els deures, treballs i previsions i fent-la servir de contacte entre l'institut i la família.

13.- Protegir els meus drets i els drets dels altres.

14.- Respectar les propietats dels altres.

15.- No excloure ningú de participar en les activitats del grup.

16.- Revisar conjuntament amb el centre educatiu i la meva família el compliment dels compromisos de la carta, i si escau, el contingut, al llarg del curs.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

L'alumne/aLa famíliaEl centre

SignaturaSignaturaSignatura

Empuriabrava,............ de .................................. de 20___


Darrera modificació: dijous, 27 juliol 2017, 12:49